Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna / Informator / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-08-01
INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKOW SZKOLNYCH

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ W TERMINIE: od 1września do 15 września 2017 r.

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Pogorzela, uczęszczającym do:

1) szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

    Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Pogorzela, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania.

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto( art. 9 ust. 8 ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2016 poz. 930  ze zm.). Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). 

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1) podręczniki szkolne,

2) słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,

3) lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe,

4) artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,

5) strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, obuwie sportowe (adidasy, tenisówki, halówki, trampki), strój na basen (spodenki kąpielowe, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen),

6) strój na zajęcia szkolne (strój ochronny na praktyczną naukę zawodu, jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi takiej odzieży), wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,

7) sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych, służący wyłącznie do edukacji sportowej,

8) sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, tusz do drukarki, papier,

9) meble (biurko, krzesło, lampka),

10) wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczki szkolne i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania tj. zielona szkoła, wyjścia do teatru, kina,

11)  zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych.

12) zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły, całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

13)  pokrycie kosztu abonamentu internetowego wraz z dowodem zapłaty,

14) inne wydatki niewymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacji ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ przyznający stypendium, jeżeli uzna, iż stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi np. kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, stroje odświętne (komunijne, na studniówkę), okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, opłata za komitet rodzicielski, ubezpieczenie i wyżywienie uczniów w szkole itp.

Faktury  bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę tzn. na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest, aby przy zakupach tj. plecak, obuwie, odzież miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Przy pobieraniu faktur należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów (czytelną nazwa wystawcy, czytelną datę sprzedaży, numer dokumentu, formę zapłaty, nazwę przedmiotu podlegającego refundacji, imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica). Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków

Wydatki na cele edukacyjne muszą zostać zakupione na aktualnie trwający rok nauki (podręczniki od czerwca, pozostałe artykuły od sierpnia, wydatki na internet i bilety miesięczne od września danego roku szkolnego).

OKRES PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. uzyskanie dodatkowego dochodu, zmiana sytuacji rodzinnej, zmiana miejsca zamieszkania itp.)

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

1) rodzic lub prawny opiekun ucznia,

2) pełnoletni uczeń,

3) dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendia mogą też być przyznawane z urzędu przez Burmistrza Pogorzeli. 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana na podstawie następującej dokumentacji:

1) wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,

2) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

3) zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj.:
a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d) zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
e) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
g) odcinek renty lub emerytury,
h) oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli (pok. 3).

Załączniki do pobrania:

1/ wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2/ wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

3/ druk – zaświadczenie o pobieraniu nauki

4/ druk – upoważnienie (w przypadku ucznia pełnoletniego w rodzinie)

 

POGORZELA, DNIA 01.08.2017 R.

           OPRACOWAŁA:                                                    BURMISTRZ POGORZELI

DYREKTOR GZO W POGORZELI                                            INŻ.PIOTR CURYK

 

 
21 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, woj. wielkopolskietel.: 65 573 46 20, fax: 65 573 46 20, email: um@pogorzela.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x