Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna / Informator / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-08-07
UWAGA PRACODAWCY !!!

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

UWAGA PRACODAWCY !

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ze względu na konieczność posiadania informacji w zakresie planowanej liczby pracodawców, którym będzie udzielone dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, konieczne jest przesyłanie przez pracodawców zawiadomień do Burmistrza Pogorzeli informujących o zatrudnieniu ucznia młodocianego z Gminy Pogorzela, formie zatrudnienia oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki. Zawiadomienie wraz z kserokopią umowy o pracę z młodocianym pracownikiem należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Należy także poinformować Burmistrza Pogorzeli o rozwiązaniu umowy lub innych zmianach w umowie w terminie 14 dni od powstania tych zmian.

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Podstawą prawną zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do 31 sierpnia 2017 r. jest art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).Od 1 września 2017 r. zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1.    Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

2.    Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1.    W przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2.    W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis wg zasady „de minimis non curat lex”, czyli „prawo nie troszczy się o drobiazgi”

Państwa członkowskie uznały, że jest graniczna kwota wsparcia przedsiębiorcy, która nie będzie stanowiła przełomu w jego działalności i nie zachwieje zasady zdrowej konkurencji – obecnie jest to 200 tys. euro (graniczny limit wsparcia dla przedsiębiorcy w ciągu 3 lat podatkowych) lub 100 tys. euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów lub 15 tys. euro pomocy de minimis w rolnictwie.

Wymagane dokumenty:

Do wypełnionego „Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników” należy dołączyć następujące dokumenty:

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
- dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- kopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,
- kopia dokumentów potwierdzających ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu przez młodocianego (kopia dyplomu, kopia świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu),
- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum – dotyczy młodocianych pracowników uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
- kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnionej osoby u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne),
- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba, niż pracodawca,
- w przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami,
- w przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Gminy Pogorzela, innego niż miejsce zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Gminy Pogorzela z zamiarem stałego pobytu.
- wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- wszystkie zaświadczenia /kopie/ o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym czasie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- aktualny wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
- dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
- inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co to treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Uwaga: Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia.

Termin składania wniosku:

Wniosek pracodawcy powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny był załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli.

Pouczenie:

Chcąc przyspieszyć uzyskanie decyzji ostatecznej (zwłaszcza wtedy, gdy decyzja jest zgodna z wnioskiem), strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od takiej decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA (decyzja staje się ostateczna i prawomocna).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela
lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Zespół Oświaty – Dyrektor Jolanta Banaszek, pokój nr 3, parter, tel. 65 573 41 90 Załączniki do pobrania:

1/ Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – POBIERZ

2/ Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (do 31 sierpnia 2017 r.) - POBIERZ

3/ Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (od 01 września 2017 r.) - POBIERZ

4/ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ

5/ Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ

6/ Oświadczenie o wielkości otrzymanej lub nie otrzymaniu pomocy de minimis - POBIERZ

 

 

 
21 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, woj. wielkopolskietel.: 65 573 46 20, fax: 65 573 46 20, email: um@pogorzela.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x